Børn & Unge udvalg i GGK

Målsætning
Børn&Unge-udvalget i Gyttegård Golfklub har som målsætning
  • at skabe en juniorafdeling som både tilgodeser bredden, men også spillere med større ambitioner
  • at fastholde børn og unge ved 'Det er sjovt at spille golf'
  • at sikre enhver spiller har mulighed for at udvikle sig både socialt og spilmæsigt
Dette søges opnået ved et varieret udbud af muligheder til de spillere som er medlem af klubben.
Udvalgets aktiviteter dækker klubmedlemmer mellem 4 og 18 år. Derudover laves en indsats for
Udvalgets aktiviteter omfatter også dem, der arrangeres af Dansk Golf Union samt Juniordistrikt2.


Sportsligt
Vores vision på det sportslige område er, at ungdommen får sådanne tilbud og muligheder, at en høj spillemæssig standard fastholdes og øges - herunder teknisk, teoretisk, mentalt og fysisk. Således at hold- og enkeltpræstationer kan gøre sig gældende blandt landets bedste juniorer.
Ovenstående tilbud og muligheder skal være af sådan en karakter, at juniorer med sportslige ambitioner og evner, kan udvikle sig og danne basis for klubbens fremtidig elite. Samtidig skal der arbejdes med at udvikle bredden blandt klubbens juniorer således, at også juniorer med mindre sportslige ambitioner har mulighed for at udvikle sig og have glæde af de sportslige aktiviteter, og at de synes det er sjovt at spille golf.

Socialt
Vores vision på det sociale område er, at samværet og de kammeratlige forhold fastholdes og udbygges, at tilhørsforholdet til klubben øges, at de unge påvirkes til en venlig, positiv, ærlig og fair adfærd og optræden, både på og udenfor banen.
Det skal blandt andet ske ved aktiviteter, hvor medindflydelse og medinddragelse er væsentlige punkter, og hvor golftraditionerne indgår som et naturligt led.

Kommunikation
Vores vision på kommunikationsområdet er, at synliggøre juniorarbejdet samt publicere aktiviteter og opnåede resultater for klubbens medlemmer og i de lokale aviser.
Klubbens juniorer skal være og behandles som ligeværdige og integrerede medlemmer i klubben på lige fod med de øvrige medlemmer.
Kommunikation med vores forskellige samarbejdspartnere, DGU og de respektive distrikter, skal ske i nødvendigt omfang, så det sikres at udvalget er informeret om forskellige aktiviteter og gerne er med i beslutningsprocessen omkring disse.

Økonomisk
Vores vision på det økonomiske område er, at de nødvendige økonomiske midler er til stede for at opnå de sportslige og sociale målsætninger. Dette sker i samarbejde med klubbens bestyrelse.
Udover, de af klubbens givne økonomiske midler, kan økonomien forøges gennem ansøgninger til eksterne kilder – dette kan være i form af aftaler med sponsorer om støtte til ungdommens aktiviteter, præmier eller lignende og med ansøgninger til diverse fonde, både af kommunale og private karakter.